Google

Tuesday, August 28, 2007

Ποιοι; Πόσα; και Διατί;

Κατα την διάρκεια του προεκλογικού αγώνος που ήρχισε, προβλέπεται να δαπανηθούν πολλά δισεκατομμύρια επισήμως , δι΄οτι ανεπισήμος ουδείς γνωρίζει το μέγεθος των εγκλογικών εξόδων. Τα πολιτικά κόμματα δεν καταδέχονται να πληροφορήσουν το κυρίαρχον Ελληνικόν λαόν, πόσον τους στοιχίζει ή προεκλογική εκστρατεία. Διότι αν το έλεγαν πόσα πληρώνουν δια τας εκλογάς θα έπρεπε κατόπιν να αποκαλύψουν και τας πηγάς χρηματοδοτήσεως των.

Όπως είναι γνωστόν προεξάρχοντος του Κ.Κ.Ε. τα κόμματα δεν δέχονται να ανακοινώσουν απο πού παίρνουν χρήματα.(εκτός του ΛΑ.Ο.Σ.)Τα κόμματα που ευρίσκουν χρήματα;

Φυσικά εφρόντισαν να λαμβάνουν εκ του κρατικού προ"υπολογισμού ένα σοβαρό κονδύλιον, καθώς και κάτι υπόλοιπα απο την ΕΟΚ. Απο εκεί και πέραν όμως;Εδω κυρίαρχε Ελληνικέ λαέ, γίνεται χοός δισεκατομμυρίων και συ μένεις απληροφόρητος για το ποίος πληρώνει;; Πόσα πληρώνει , και κυρίως διατί πληρώνει!

όλα αυτα τα πολυτελή εκλογικά κέντρα, με τους ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, το όργιο προπαγάνδας, αι ματακινήσεις εκατοντάδων χιλιάδων προσώπων, αι ενοικιάσεις χιλιάδψν αυτοκινήτων, ή αποσχόλησις χιλιάδων στελεχών, αι εκτυπώσεις, αι τοιχοκολλήσεις, αι προκηρύξεις, αι διοργανώσεις συγκετρώσεων, τα ενοίκια των γραφείων , αι κομματικαί εκδηλώσεις, αι αγοραί υλικού, αι αμοιβαί προσωπικού τεχνικών κ.τ.λ. τα πάνω στοιχίζουν χρήματα, πολύ χρήμα , το οποίον καθώς φαίνεται δεν λείπει απο κανένα κομματικόν ταμείον, αφού το ένα κόμμα συναγωνίζεται το άλλο σε επίδειξι πλούτου, χάριν ψηφοθηρίας. Ο λαός ασφαλώς τα βλέπει, διότι συμβαίνουν γύρω του, αλλά τα ανέχεται. Δεν διαμαρτύρεται, δεν διερωτάται πως εξασφαλίζουν αι πολιτικαί παρατάξεις τον οικονομικόν τους πακτωλόν, δεν προβληματίζεται για ποιο σκοπό δίνουν εκείνοι που δίνουν τα χρήματα, δεν απορεί γιατί με τα τεράστια αυτά ποσά δεν κτίζονται νοσοκομεία, αλλα ξοδεύονται στον αέρα.

Εαν υπήρχε φιλότιμο τα κόμματα θα υπέγραφαν μίαν συμφωνίαν, κατά την οποίαν θα διέθεταν τα τεράστια προεκλογικά κεφάλαια των, υπερ της δημιουργίας νοσοκομειακών μονάδων και θα περιώριζαν την προεκλογικήν των διαμάχην στην τελεόρασιν.

Δεν είναι ανγκη για ένα μήνα να οξυνθούν τα πάθη, όπως θα γίνη εξ αιτίας της προεκλογικής αναμετρήσεως. Δεν είναι ανάγκη να διαιρεθή βαθύτερον ο λαός προς τον οποίον τα κόμματα, σπέρνουν την διχόνοιαν. Εν τούτοις απορρίπτουν την πρότασιν να κάνουν τον προεκλογικόν τους αγώνα μόνο από την τηλεόρασιν , όπου θα ενεφανίζοντο οι αρχηγοί και επιλεγέντα στελέχη σε μονολόγους και σε διαλόγους μεταξύ των. Η τακτική αυτή, θα είχε και ένα άλλο επωφελές αποτέλεσμα. Ο λαός ασχέτως φρονημάτων θα παρηκολούθει όλους τους πολιτικούς, ενώ τώρα δεν πραγματοποιήται τούτο. Διότι στας κομματικάς συγκετρώσεις πηγαίνουν μονον οι οπαδοί του κόμματος που κάνει την συγκέντρωσιν και όχι οπαδοί αλλου κόμματος. Έτσι όμως ο πολιτικός αγών διεξήγετο από την τηλεόρασι ο λαός θα ήκουε όλας τας γνώμας και θα έκρινε καλλίτερον.

Κάτι τέτοιο όμως θα ζημιώση την κομματική στάνη, όπου οι ψηφοφόροι οδηγούνται σαν τα άβουλα πρόβατα και βελάζουν ναι ή όχι αναλόγως προς τας προτροπας των κομματικών τσοπάνων. Ωστόσον δεν είναι μόνον που δεν θέλουν να αποκαλύψουν τους χρηματοδότας των για να μην τους μάθη ο λαός. Υπάρχει και ένας ακόμη λόγος που αποκρύπτουν τους οικονομικούς ενισχυτάς των. Τα κόμματα παίρνουν κολοσσιαία ποσά τα οποία διαχειρίζονται χωρίς απόδοσιν λογαριασμού. Ένα μέρος των χρημάτων το αρπάζουν οι κομματικοί επιτήδειοι. Αυξάνουν λογιστικώς τα έξοδα και πράγματικώς τσεπώνουν τη διαφορά οι αετονύχηδες του κοινοβουλευτισμού. Αι εκλογαί είναι δι' αυτούς κερδοφόρος επιχείρησις. Αφου, άλλοτε κατευθύνουν τας πληρωμάς προς τα ιδιωτικάς των εταιρείας η φιλικά των προσώπα άλλοτε μεσολαβούν και εισπράττουν προμηθείας και άλλοτε τα οικονομούν ευθέως. Επαναλαμβάνω: Εδώ πρόκειταιγια χόρο δισεκατομμυρίων στον οποίον όποιος λάβη μέρος, οπωσδήποτε θα τα οικονομήση. Για να σας δώσω παραστατική εικόνα της καταστάσεως σας υπενθυμίζω τον μακαρίτη κωμικό Β. Αυλωνίτη που έλεγε: "Φάτε , φάτε φάτε και πάλι φάτε"!

Λοιπόν για την προστασία του ηθικού κύρους του πολιτικού κόσμου νομίζ, ότι χρειάζεται τα κόμματα να δηλώσουν πόσα χρήματα θα διαθέσουν προεκλογικώς και απο που τα έλαβαν. Διότι διαφορετικώς δίνουν το δικαίωμα εις κάθε Έλληνα πολίτη να υποπτεύεται και να κατηγορή.

Επίσης πρέπει να σταματήσουν την κοροϊδία των δήθεν εισφορών των μελών. Μέσα σ' ένα μήνα θα δαπανήσουν δισεκατομμύρια τα οποία ποίος ηλίθιος θα πιστευση, ότι συνεκεντρώθησαν με κουπόνια" των 5 ευρώ; Το Κ.Κ.Ε. που εδαπάνησε εκατοντάδες εκατομμυρίων για αγορά ή ανέγερσι ακινήτων ισχυρίζεται ότι τα εμάζευε απο εράνους μεταξύ των εργατών! Ούτε οι ίδιοι πιστευούν, ότι κάποιος θα τους πιστεύση , αλλα τι να πούν;

Όσο τα κόμματα δεν φανερώνουν τους οικονομικούς πόρους των, τόσο και πιο ένοχα για συναλλαγή και εξάρτησι γίνονται. Διότι όποιος τους παρέχει τα οικονομικά μέσα, κάτι που αντιπαρέχουν. Δεν είναι έτσι;; Για να μην σκέπτεται λοιπόν ο λαός, που τόσο πολυ σας ενδιαφέρει η γνώμη του, άσχημα πράγματα και μάλιστα αδικαιολογήτως, δημοσιεύσατε επι τέλους τα οικονομικά σας, ώστε να σταματήσουν οι ψυθυροί που κυκλοφορούν εις βάρος των κομμάτων

Sunday, August 26, 2007

Τι είναι πρόοδος.

Όταν λέγωμεν "πρόοδος" εννοούμε κάιτ το νέον, το οποίο όμως απαραιτήτως να είναι κλαόν ή οφέλιμον. Δεν νοείται πρόοδος οποιασδήποτε μορφής , αν το νέο που πρόκειται να εφαρμοσθή είναι κακόν ή επιζήμιον. Στον πολιτικόν κοινωνικόν , οικονομικόν , ηθικόν , καλιτεχνικόν κ.τ.λ. χώρον ως πρόοδος θεωρείται οτιδήποτε προάγει την πολιτική, της κοινωνία , την οικονομία την ηθική , την καλλιτεχνία κ.τ.λ. Το καλό ή το ωφέλιμο ή και τα δύο μαζί αποτελούν το περιεχόμενον της προόδου. Μια εταιρεία π.χ. προοδεύει οταν κερδίζει οικονομικώς. Κάθε ενέργεια που κάνει και δι' αυτής πραγματοποιείται οικονομικόν όφελος είναι ενέργεια προοδευτική. Για ένα φοιτητή λέγουν, ότι προοδευεί εφ' όσον προάγεται στά έτη σπουδών. Γενικώς έχω πρόοδο, προοδεύω , σημαίνει ότι καλλιτερευώ ή ωφελούμαι.

Απεναντίας ή πρόοδος δεν συνδέεται με το κακόν ή το επιζήμιον. Μια εταιρεία, για να έλθω στο παράδειγμα , που βαδίζει προς την χρεωκοπία, δεν μπορούμε να πούμε ότι προοδεύει. Όπως στην περίπτωσι του φοιτητού θα ήτο αστείο να ελέγαμε , ότι σημειώνει πρόοδο στας σπουδάς του. Επομένως κάθε τι το νέο που έρχεται εις οποιοδήποτε τομέα της ζωής δεν είναι πρόοδος, επειδή και μόνο είναι νέο. Το καινούτγιο, είτε είναι ιδέα, θεσμός μέτρα συμπεριφορά κ.τ.λ. μπορεί να είναι πρόοδος μπορεί να είναι όμως και οπισθοδρόμησις και όχι σπανίως να πρόκειται για το χειρότερο φαινόμενο που ονομάζεται εκφυλισμός.

Η πρόοδος λοιπόν δεν προσδιορίζεται επιφανειακώς , αλλά πρέπει να εισχωρήσουμε στο βάθος του "νέου" για να διαπιστώσουμεν, αν αυτό είναι καλόν ή ωφέλιμον, ώστε να αξίζη να λέγεται πρόοδος. Αλλοιώς, αν η μελέτη της οσίας του ή η πρακτική εφαρμογή του μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι το "νέον" βλάπτει τότε αυτό είναι οπισθοδρόμησις, ίσως και εκφυλισμός.

Αφου περιέγραψα, όσο πιο περιληπτικώς γίνεται την έννοια της προόδου , επιθυμώ εδώ ακριβώς να σημειώσω ότι οι διάφοροι "συγγραφείς" που παριστάνουν τον προοδευτικό ουδέποτε μας είπαν τι είναι η πρόοδος. Την αναφέρουν δίχως να την αναλύουν, δίχως να την εξηγούν. Συνήθως συγχέουν την πρόοδον με τον αριστερισμόν, την δημοκρατίαν και βεβαίως με τον μαρξισμόν. Για εκείνους τους κοσμοδιορθωτάς οτιδήποτε προέρχεται απο τον μαρξισμόν αναγνωρίζεται αμέσως ως προοδευτικόν. Οποιαδήποτε άποψιν διετύπωσε το 1848 ο Μαρξ τηην πιστεύουν , στην εποχή μας μάλιστα, ως προοδευτικήν, ωσάν η πρόοδος να αποτελή δημιούργημα του μαρξισμού, ενώ στην πραγματικότητα η πρόοδος προϋπήρξε των μαρξιστικών θεωριών

Έχομεν λοιπόν την λογικήν εξίσωσιν ότι : Νέον συν καλόν ή ωφέλιμον, ίσον πρόοδος και νέον συν κακόν ή επιζήμιον ίσον οπισθοδρόμησις και πιθανώς εκφυλισμός.

Η παράδοσις δεν είναι ανίθετος πρός την πρόοδον. Η διατήρησις παλαιών συνηθειών , ιδεών, συμπεριφοράς κ.τ.λ. , δεν αντίκειται προς την πρόοδον, επειδή και μόνον αυτό που διατηρείται είναι παλαιόν.

Η επιμονή σε κάτι παλαιό, που ταυτοχρόνως ζημιώνει οπωσδήποτε είναι αντιπροοδευτική. Απεναντίας η επιμονή σε κάτι παλιό που ταυτοχρόνως ωφελεί είναι προοδευτική. Όπως και η αποδοχή κάτι νέου που βλάπτει είναι οπισθοδρόμησις, ενώ η αποδοχή κάτι νέου που ωφελεί είναι πρόοδος.

Είμαι βέβαιος ότι καθώρισα με πολλήν σαφήνειαν την ουσίαν της προόδου. Αοι εδώ και εμπρός με ευκολίαν ημπορούμε να κρίνωμεν αν αυτό ή εκείνο είναι πρόοδος ή όχι. Δεν είναι πιά δυνατό να αφήνωμε τον κάθε άσχετο να ομιλή περί "προόδου" και "προοδευτικότητος", ενώ στην πραγματικότητα αγνοεί το περιεχόμενο και την σημασία των όρων που μεταχειρίζεται . ΠΡέπει να τον διακόψετε αμέσως και να τον ερωτήσετε όταν λέγη "πρόοδο" και "προοδευτικότητις" τι ακριβώς εννοεί. Δεν αμφιβάλω ότι θα αοριστολογήση ή μάλλον θα αερολογήση και σεις ασφαλώς θα καταλήξετε στα συμπεράσματα σας.

Εμείς τουλάχιστον γνωρίζομεν επακριβώς τι σημαίνει πρόοδος. Την γνωρίζομεν εξ ορισμού, που χαρακτηρίζεται απο την γενικότητα την απαράιτητον για κάθε επιστημονικόν ορισμόν. Οι ψευτοπροοδευτικοί αναφέρονται στην πρόοδο που για εκείνους δεν είναι έννοια , αλλα σύνθημα. Δια αυτό δεν την ορίζουν, αλλα μόνο την χρησιμοποιούν.


«Αρνούμενος τις λεωφόρους των πολλών περπάτησε σε μη πολυσύχναστα μονοπάτια.»Πυθαγόρας