Google

Sunday, March 11, 2007

Η οικουμενικότης του ελληνισμού

Και αν ακόμη χαθή το κρατίδιον , που αναξίως λέγεται «ΕΛΛΑΣ» δεν θα χαθή ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, διότι αυτός κατέστη οικουμενική πραγματικότης. Οι πνευματικοί άνθρωποι όλου του κόσμου ανεγνωρισαν οριστικώς , ότι ο Ελληνισμός εδημιουργησε τον άνθρωπινον πολιτισμόν και σε κάθε ευκαιρία τον τιμούν.

Δεν είναι μόνο οι γνώσται της κλασσικής παιδείας , αλλά ακόμη και οι ειδικοί των θετικών επιστημών ανατρέχουν στην κληρονομία του Ελληνισμού. Στο μεγαλύτερο διάστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ έδωσε το όνομα ΑΠΟΛΛΩΝ και το σπουδαιότερο πρόγραμμα προηγμένης ευρωπαϊκής τεχνολογίας είχε ωνομάσθη ΕΥΡΗΚΑ!

Είναι η λέξις που αναφώνησε ο Αρχιμήδης(287-212 π.χ.) όταν ανεκάλυψε την «αρχή του Αρχιμήδους». Συγκεκριμένως , ο φίλος του και ίσως συγγενής του τύραννος των Συρακουσσών Ιέρων Β’ εζήτησε από τον Αρχιμήδην να ευρή αν ο χρυσοχόος που του κατασκεύασε ένα χρυσούν στέφανον ενόθευσε τον χρυσό με άλλο μέταλλον. Έπρεπε , όμως, να διαπιστωθεί τούτο δίχως να καταστραφή ο στέφανος.

Όπως μας παρέδωσεν ο Ρωμαίος Βιτρούβιος, Ο Αρχιμήδης μιαν μέρα που ελούετο , παρετήρησε ότι ο όταν εισήρχετο στο λουτρό εξετόπιζε κάποιαν ποσότητα ύδατος. Αμέσως συνέλαβε την σημασίαν αυτού του γεγονότος και, ενθουσιασθεί , εξήλθε γυμνός στον δρόμον κραυγάζων ΕΥΡΗΚΑ!

Πράγματι είχε ανακαλύψει ένα είδικό βάρος των σωμάτων. Ανεκάλυψε δηλαδή ότι ένα σώμα βυθιζόμενον είς το ύδωρ εκτοπίζει ποσότητα ύδατος αναλογον προς την πυκνότητα του. Επομένως ο χρυσούς στέφανος αν είχε νοθευτή με άλλο μέταλλο θα εξετόπιζε διαφορετικήν ποσότητα ύδατος από εκείνην που θα εξετόπιζε αν ήτο από αμιγή χρυσόν. Εβύθισε λοιπόν είς το ύδορ ένα στέφανον από αμιγές χρυσάφι και ένα ίσους βάρους από άργυρον. Οι ίσοβαρείς στέφανοι εξετόπισαν διαφορετικόν ύδωρ. Έτσι ο Αρχιμήδη συγκρίνων το ύδωρ που εξετόπισε ο στέφανος που του έδωσε ο ιέρων , με το ύδωρ που εξετόπισε ένας ισοβαρής αλλά από καθαρό χρυσάφι στέφανος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο χρυσοχόος είχεν αναμείξει άργυρον στον στέφανον που κατεσκεύασε για τον Ιέρωνα.

Έρχονται λοιπόν σήμερα αι πλεόν ανεπτυγμέναι βιομηχανικαί χώρες της Ευρώπης και το κοινό τεχνολογικό πρόγραμμά τους το ονομάζουν ΕΥΡΗΚΑ. Και εμείς εδώ ούτε ένα ανδριάντα του Αρχιμήδους έχουμεν κάνει!

Ο ιδρυτής της στατικής και υδροστατικής. Εκείνος που καθώρισε την σχέσιν της περιφερείας του κύκλου προς την διάμετρον(π = 3,14). Εκείνος που εθεμελίωσε τον ολοκληροτικόν λογισμόν και ανακάλυψε τους νόμους των μοχλών. Εκείνος που εφεύρε την έλικα του τροχαλίας , τα αναψωτικά μηχανήματα και την ελικοειδή αντλίαν που μέχρι ταώρα χρησιμοποιούν στον Νείλο. Εκείνος που εφήρμοσε την βλητικήν , με τους περιφήμους εκτοξεύσεις λίθων βάρους 350 χιλιγράμμων κατά των Ραμαϊκών πλεόων που επολιόρκουν τας Συρακούσας. Εκείνος που συνέγραψε βιβλία (στη δωρική μάλιστα γλώσσα) για την σφαίραν , τον κύλιινδρον, τα κέντρα βάρους επιπέδων, τον τετραγωνισμόν παραβολής του κώνους τα πολύεδρα κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Αυτός ο επιφανής φισικός μηχανικός και μαθητικός δεν τιμάται από την Ελληνικήν Πολιτείαν. Ούτε η Συγκλητος του Πολυτεχβείου εκόσμησε το κτήριο της Σχολής με τον ανδριάντα του Αρχιμήδους, αλλα με την κεφάλα ενός κομουνιστού.

Έρχονται , όμως , οι Ευρωπαίοι και τιμούν τον Αρχιμήδη. Παίρνουν την αναφώνησίν του «ΕΥΡΗΚΑ!» και την δίδουν στο μεγαλύτερο επιστημονικό πρόγραμμα τους, στο οποίο ηθέλησε να μετάσχη η Ιαπωνία , αλλα απέρριψαν την συμμετοχήν της. Ένα τέτοιο τεράστιο πρόγραμμα φέρει Ελληνικόν όνομα. Είναι τιμή δια την ΕΛΛΑΔΑ , που ευρώπη εκδηλώνει τον θαυμασμόν της προ τον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ, ο οποίος θα ακτινοβολή , όσο θα υπάρχουν πολιτισμένοι άνθρωποι.

«Αρνούμενος τις λεωφόρους των πολλών περπάτησε σε μη πολυσύχναστα μονοπάτια.»Πυθαγόρας